தமிழ்குடி ஒற்றுமையே!

தமிழனத்தின் விடுதலை!

பிரபலமானவை